Közhasznúsági Jelentések

Szövegdoboz: Aki másokat üdít, maga is felüdül

 

 

Tárt-Kapu Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) 2010. évi közhasznúsági jelentése 2 fő részre tagolódik:

I. Alapítvány 2010. évi gazdálkodása

I.a. Számviteli beszámoló

I.b. 2010. évi vagyon felhasználása

I.c. Költségvetési támogatás, központi költségvetési szervtől…..kapott támogatás mértéke

I.d. Cél szerinti juttatások kimutatása

I.e. Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke

           II. Alapítvány 2010. évi tevékenységének bemutatása

 

I. Alapítvány 2010. évi gazdálkodása

 

I. a. Számviteli beszámoló

Alapítvány 2010-ban az alapító okiratban meghatározott céloknak, közhasznúsági kitételeknek  megfelelően végezte tevékenységét. Alapítvány 2010-ben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze egyszeres könyvvezetése alapján. A részletes kimutatás jelentésünk 1. számú melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból.

 

I.b. 2010. évi vagyon felhasználása

Pénzeszköz 2009. december 31.-én                                    1 053 100  Ft

 

Közhasznú célú működésre kapott támogatás

1 215 056

APEH által nyújtott 1 %

210 386

Egyéb (magánszemélyek, cégek, Keresztény Advent Közösség)

1 004 670

Pályázati úton elnyert támogatás  (NCA 2010.)

150 000

Egyéb bevétel

1 206 205

Részvételi díj

1 179 000

tábor (Törökkoppány)

549 000

tábor (Szólád)

505 500

egy napos kirándulások

124 500

Mobil telefon magáncélú használata

26 150

Egyéb (pl. kamat)

1 055

Összes bevétel

2 571 261

 

 

Konkrét időponthoz kapcs. programok költségei

2 599 240

tábor (Törökkoppány)

1 181 500

tábor (Szólád)

957 745

egy napos kirándulások

300 885

karácsonyi ajándékozás

64 510

heti rendszerességű alkalmak

94 600

működéshez kapcsolódó költségek

239 340

nyomtatvány, irodaszer

66 903

telefon, Internet

122 688

levelezés költségei

24 902

bankköltség

24 847

Ráfordításként érvényesíthető kiadás

2 838 580

Tárgyi eszköz vásárlás

319 400

Átmeneti kölcsön nyújtása

100 000

Összes kiadás

3 257 980

                                                                                                                                                                            

Pénzeszköz 2010. december 31.-én                                           366 379 Ft

I.c. Költségvetési támogatás, központi költségvetési szervtől…..kapott támogatás mértéke

Az Alapítvány 2010-ben a költségvetési törvény alapján közvetlenül, nevesítve nem részesült támogatásban. 2009. évi adóbevalláskor 1 % igénybevételéhez jogosult volt, 2010-ban ezen a címen 210 386 Ft folyt be az APEH-től, mely a két nyári  mozgássérült tábor utazási, szállás és étkezési költségeihez járult hozzá.

Az Alapítvány az NCA Dél-Dunántúli Regionális Kollégiuma által kiírt 2010. évi működési pályázatán 150 000 Ft-t nyert, melynek folyósítása 2010. októberében történt meg.

Az Alapítvány 2010-ben az alábbi tárgy eszközöket vásárolta, melyekhez 2009 és a 2010. évi NCA pályázaton keresztül 300 000 Ft támogatást nyert. (2009-ben 150 000 Ft már átutalásra került)

BENQ MP626 projektor                                                                                           159 900 Ft

Brother DCP9042 CDN színes duplex másolós hálózati nyomtató                               159 500 Ft

Összesen                                                                                                                 319 400 Ft

Az Alapítvány helyi önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől nem részesült támogatásban.

 

I.d. Cél szerinti juttatások kimutatása

Az Alapítvány magánszemélyeknek nevesítve nem nyújtott támogatást, hanem - az alapító okiratban meghatározott céloknak megfelelő - mozgássérült és testileg egészséges fiatalok integrált programjaihoz az alábbi pénzbeli szolgáltatást nyújtotta (részvételi díjakon felül a programok önköltségéhez történő közvetlen hozzájárulás):

Szövegdoboz: 	Törökkoppányi tábor	 				632 500 Ft
Szóládi tábor	 					452 245 Ft
Egy napos kirándulások					176 385 Ft
Karácsonyi ajándékozás					 54 510 Ft
Polgárdi alkalmak					 94 600 Ft
	Összesen					     1 420 240 Ft

Ezen programok 75 mozgássérült fiatal szabadidejének értelmes eltöltésében segítettek.

Az alapítvány céljai eléréshez 2010-ban működéshez kapcsolódóan 239 340 Ft kiadása volt.

A programok megszervezését, lebonyolítását az alapítvány kuratóriuma illetve önkéntesek segítették kb. 100 fő (nem pénzbeli szolgáltatás).

 

I.e. Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke

Az Alapítvány tisztségviselői a funkciójukkal járó tevékenységükért díjazásban nem részesültek. Aradiné Kadlicskó Edina kuratórium elnöke és Laky Mária kuratóriumi tag a programok lebonyolítását magángépkocsijukkal segítették, ezért a  tv szerint magángépkocsi költségtérítésben részesültek 2010-ben Aradiné Kadlicskó Edina 120 670 Ft-t, Laky Mária pedig 28 645 Ft-t kapott.

 

I.f. Egyéb információ

A kuratórium egyik mozgássérült táborozónknak Túri Zsuzsannának kérelme alapján fél évre 100 000 Ft átmeneti kamatmentes kölcsönt biztosított lakhatási célú pályázat beadásához.

 

II. Alapítvány 2010. évi tevékenységének bemutatása

Tevékenységünk, programjaink 2009-hez képest jelentősen nem változtak.

Alapítvány a következő pontokban felsorolt programokat szervezte meg, melyek célkitűzéseiben megfogalmazottakkal összhangban voltak.

Alapítvány minden programjainak általános jellemzői:

fele-fele arányban vesznek részt sérült és segítő fiatalok (20-50 év közötti), akik az ország különböző pontjaiból érkeznek

Alapítvány kuratóriuma méltányossági részvételi díjat állapít meg, melyet mozgássérültek és segítők is ki tudnak fizetni.

Alapítvány rendezvényei két fő csoportra oszthatók:

folyamatos, heti rendszerességű programok

konkrét időpontokhoz kapcsolódó programok

Folyamatos programok

Alapítvány rendszeres kapcsolatot tart a Fejér Megyei Rehabilitációs Intézettel (Polgárdi-Tekerespuszta), ahol 40 halmozottan sérült - többségük hozzátartozó nélküli - fiatalnak nyújt segítséget.

Alapítvány 2001-ben elkezdett heti rendszerességű önképző és biblia kört 2010-ban is folytatta  fenti említett intézetben, de 2010. májusától kéthetente. Siófok, Székesfehérvár, Veszprém környéki pedagógusok, lelkészek, bibliaoktatók bibliaismereti beszélgetéseket tartottak.

 

Konkrét időpontokhoz kapcsolódó programok

Egy napos kirándulások

2010. májusában egy napos buszos kirándulást szerveztünk Ferihegyi repülőgépparkba és a Memento parkba (65 fő)

2010. októberben egy napos buszos kirándulást szerveztünk, Százhalombattára a Régészeti Parkba. (65 fő).

Táborok

2010. nyarán két tábort szerveztünk:

· július 4-július 11 között Törökkoppányban (65 fő)

augusztus 8-a és 15-e között  Szóládon (53 fő).

A szervezés magába foglalta a mozgássérült fiatalok szállítását, háromszori étkezést, szállást (épület bérlését), és programok biztosítását.

Karácsonyi ajándékozás

Alapítvány 2010. december elején a Fejér Megyei Rehabilitációs Intézet már említett 45 lakójának karácsonyi csomagot készített.

Sola Scriptura Teológiai Főiskola Biblia-alapú lelkigondozás szakirányú továbbképzés résztvevőivel kapcsolattartás, konzultációk szervezése önkénteseink részére valamint e szakirányon végzett hallgatók programjainkon való aktív részvétele.

 

Működéshez kapcsolódó költségek

Alapítvány ősszel és tavasszal körlevélben valamint e-mailben értesítette a fiatalokat az addig megtörtént eseményekről és tervezett programokról, a jelentkezések feltételeiről.

2010. évben a mozgássérült fiatalok szállításában az alábbi cégek, egyesületek segítettek, térítésmentesen: 

Balaton-út Kft., Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány

A szállításon kívül természetbeni segítséget többek között  – főleg a táborok élelmezésében – siófoki székhelyű Marczi Pékség, Gyümölcstermesztési Rt. nyújtott.   

 

ÖSSZEGZÉS

 

Tárt Kapu Alapítvány 2010. évi eredménye  -400 eFt. A bevételeink csak némileg  csökkentek(-55 eFt).A ráfordítások sokkal nagyobb mértékben növekedtek, 2009-hez képest 700 eFt-tal., melynek okai a következőek:

· Az elmúlt években Törökkoppányban az étkezést az Alapítvány oldotta meg önkéntesekkel, de 2010-től az ottani ellátást igénybe kellett vennünk, ez jelentősen megemelte a  kifizetett összeget (+450 eFt)

Szóládi tábor szállásköltsége és az ebéd rendelés összege jelentősen növekedett (+250 eFt).

 A negatív eredmény a fentiekből származik.

 

Alapítvány 2010. évben tevékenységét több megye, régió területén végezte és 2011-re ugyanezt a tendenciát folytatja tovább a táboroztatás és egyéb területeken.

 

Siófok, 2011. május 10.

 

                                                                                                        ……………………………………

                                                                                                                Aradiné Kadlicskó Edina

                                                                                                                      kuratórium elnöke

Záradék:

E közhasznúsági jelentést a Tárt-Kapu Alapítvány kuratóriuma  2011. május 23-i-ei ülésén elfogadta.

Szövegdoboz: Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete

18773622-9499-569-14
Pk.60.009/2001.Tárt-Kapu Alapítvány
8600 Siófok, Erdei Ferenc u. 33.
2010. évi
A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójaTartalma:
1.) Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek 
közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérlege
2.) Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek 
közhasznú egyszerűsített beszámolójának eredménylevezetése

Siófok, 2011. május 10. 								Aradiné Kadlicskó Edina
        elnök


Az egyszerűsített éves beszámolót Aradiné Kadlicskó Edina mérlegképes könyvelő állította össze,
könyvszakértő azt nem vizsgálta.


Tárt-Kapu Alapítvány                                                                                                                                                                                      Fordulónap: 2010.12.31

KSH: 18773622 9499 569 14                                                                       Mérleg                                                                                                     Pk.60.009/2001.

                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                      Adatok eFt-ban

Sorsz.

Tétel megnevezése

Előző évi

Önrevízió

Tárgyév

a

b

c

d

e

A.

Befektetett eszközök

57

0

244

I.

Immateriális javak

 

 

 

II.

Tárgyi eszközök

57

 

244

III.

Befektetett pénzügyi eszközök

 

 

 

IV.

Befektetett eszközök értékhelyesbítése

 

 

 

B.

Forgóeszközök

1 053

0

466

I.

Készletek

 

 

 

II.

Követelések

 

 

100

III.

Értékpapírok

 

 

 

IV.

Pénzeszközök

1 053

 

366

C.

Aktív időbeli elhatárolások

 

0

 

Eszközök összesen

1 110

0

710

D.

Saját tőke

1 110

0

710

I.

Induló tőke

250

 

250

II.

Tőkeváltozás

511

 

860

III.

Lekötött tartalék

 

 

 

IV.

Értékelési tartalék

 

 

 

V.

Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

349

 

-400

VI.

Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

 

 

 

E.

Céltartalékok

0

0

0

F.

Kötelezettségek

0

0

0

I.

Hátrasorolt kötelezettségek

 

 

 

II.

Hosszú lejáratú kötelezettségek

 

 

 

III.

Rövid lejáratú kötelezettségek

 

 

 

G.

Passzív időbeli elhatárolások

0

0

0

Források összesen

1 110

0

710

 

 

Tárt-Kapu Alapítvány                                                                                              Fordulónap: 2010.12.31

KSH: 18773622 9499 569 14                                Eredménykimutatás                                       Pk.60.009/2001                                                                                                                                        

Adatok eFt-ban

Sorsz.

 

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek) helyesbítései

Tárgyév

a

 

b

c

d

e

1.

A.

Összes közhasznú tevékenység bevétele (I.+II)

2 623

 

2 571

2.

I.

I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)

2 623

 

2 571

3.

1.

Közhasznú célú működésre kapott támogatás

1 323

 

1 215

4.a.

a.

alapítótól

 

 

 

5.b.

b.

központi költségvetéstől

322

 

210

6.c.

c.

helyi önkormányzattól

 

 

 

 

d.

társadalombiztosítótól

 

 

 

7.d.

e.

egyéb

1 001

 

1 004

 

f.

továbbutalási céllal kapott

 

 

 

2.

2.

Pályázati úton elnyert támogatás

150

 

150

3.

3.

Közhasznú tevékenységből származó bevétel

 

 

 

4.

4.

Tagdíjból származó bevételek

 

 

 

5.

5.

Egyéb bevételek

1 150

 

1 206

6.

II.

PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK

 

 

 

B.

B.

Vállalkozási tevékenység bevétele  (1.+2.)

 

 

 

1.

1.

Pénzügyileg rendezett bevételek

 

 

 

2.

2.

Pénzbevétel nem jelentő bevételek

 

 

 

C.

C.

Tényleges pénzbevételek (A./I.+B./1.)

2 623

 

2 571

 

D.

Pénzbevétel nem jelentő bevételek (A./II.+B./2)

 

 

 

D.

E.

Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.)

2 274

 

2 971

1.

1.

Ráfordításként érvényesíthető kiadások

2 219

 

2 839

2.

 

Ebből továbbutalt támogatás

 

 

 

3.

2.

Ráfordítást jelentő eszközváltozások

55

 

132

4.

3.

Ráfordítást jelentő elszámolások

 

 

 

5.

4.

Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

 

 

 

E.

F.

Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.)

0

 

0

1.

1.

Ráfordításként érvényesíthető kiadások

 

 

 

3.

2.

Ráfordítást jelentő eszközváltozások

 

 

 

4.

3.

Ráfordítást jelentő elszámolások

 

 

 

5.

4.

Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

 

 

 

F.

G.

Tárgyévi pénzügyi eredmény(+1. +2.)

349

 

-400

G.

1.

Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A./I.-E/1.-E/4.)

349

 

-400

H.

2.

Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B./I.-F/1.-F/4.)

 

 

 

 

H.

Nem pénzben realizált eredmény (+1. +2.)

0

 

0

 

1.

Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A./II.-E/2.-E/3)

 

 

 

 

2.

Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B./II.-F/2.-F/3.)

 

 

 

 

I.

Adózás előtti eredmény (B./I.-F./1.)+H/2

349

 

-400

 

J.

Fizetendő társasági adó

 

 

 

 

K.

Tárgyévi eredmény

349

 

-400

G.

1.

Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A./I.+A./II.)-(E/1+E/2+E/3.)

349

 

-400

H.

2.

Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye

(I.-J.)

0

 

0

Tájékoztató adatok                                                     adatok eFt-ban

 

 

A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások

0

 

0

 

1. Bérköltségek

0

 

0

 

    ebből: - megbízási díjak

 

 

 

 

               - tiszteletdíjak

 

 

 

 

2. Személyi jellegű egyéb kifizetések

0

 

0

 

3. Bérjárulékok

0

 

 

 

B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások

2 200

 

2 814

 

C. Értékcsökkenési leírás

55

 

132

 

D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások

 

 

 

 

E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)

 

 

 

 

F. Tárgyévben APEH által kiutalt 1% összege

322

 

210

 

 

 

Siófok, 2011. május 10.                                                                                Aradiné Kadlicskó Edina

                                                                                                                                     elnök

 

 

A Tárt-Kapu Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése