Közhasznúsági Jelentések

Szövegdoboz: Aki másokat üdít, maga is felüdül

Tárt-Kapu Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) 2009. évi közhasznúsági jelentése 2 fő részre tagolódik:

I. Alapítvány 2009. évi gazdálkodása

I.a. Számviteli beszámoló

I.b. 2009. évi vagyon felhasználása

I.c. Költségvetési támogatás, központi költségvetési szervtől…..kapott támogatás mértéke

I.d. Cél szerinti juttatások kimutatása

I.e. Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke

           II. Alapítvány 2009. évi tevékenységének bemutatása

 

I. Alapítvány 2009. évi gazdálkodása

 

I. a. Számviteli beszámoló

Alapítvány 2009-ban az alapító okiratban meghatározott céloknak, közhasznúsági kitételeknek  megfelelően végezte tevékenységét. Alapítvány 2009-ben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze egyszeres könyvvezetése alapján. A részletes kimutatás jelentésünk 1. számú melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból.

 

I.b. 2009. évi vagyon felhasználása

Pénzeszköz 2008. december 31-én

648 843 Ft

2009. évi bevétel

 

 

2 622 816 Ft

 

Alapítványi támogatás

 

 

 

1 001 070 Ft

 

Apeh által nyújtott 1%

 

 

 

322 156 Ft

 

Pályázati úton elnyert támogatás

 

 

 

150 000 Ft

 

Egyéb bevétel (beszámoló szerinti)

 

 

 

1 149 590 Ft

 

 

Részvételi díj

 

 

1 122 000 Ft

 

 

tábor (Törökkoppány)

 

 

520 900 Ft

 

 

tábor (Szólád)

 

 

491 600 Ft

 

 

egy napos kirándulások

 

 

284 776 Ft

 

Mobil telefon magáncélú használata

 

 

 

25 930 Ft

 

Egyéb (pl. kamat)

 

 

 

1 660 Ft

 

 

 

 

 

 

2009. évi ráfordítás

 

 

2 218 559 Ft

 

konkrét időponthoz kapcs. programok költségei

 

 

 

1 963 360 Ft

 

 

tábor (Törökkoppány)

 

 

709 931 Ft

 

 

tábor (Szólád)

 

771 743 Ft

 

 

egy napos kirándulások

 

 

284 776 Ft

 

 

karácsonyi ajándékozás

 

 

76 198 Ft

 

 

heti rendszerességű alkalmak

 

 

120 712 Ft

 

működéshez kapcsolódó költségek

 

 

 

255 199 Ft

 

 

nyomtatvány, irodaszer, anyagi eszk.

 

 

66 384 Ft

 

 

telefon, Internet

 

 

139 351 Ft

 

 

levelezés költségei

 

 

29 997 Ft

 

 

bankköltség

 

 

19 467 Ft

Pénzeszköz 2009. december 31-én

1 053 100 Ft

 

Az alapítványi támogatás cégektől, magánszemélyektől és a Keresztény Advent Közösségtől származott.

 

I.c. Költségvetési támogatás, központi költségvetési szervtől kapott támogatás mértéke

Az Alapítvány 2009-ben  a költségvetési törvény alapján közvetlenül, nevesítve nem részesült támogatásban. 2008. évi adóbevalláskor 1 % igénybevételéhez jogosult volt, 2009-ban ezen a címen 322 156 Ft folyt be az APEH-től, mely a három nyári  mozgássérült tábor utazási, szállás és étkezési költségeihez járult hozzá.

Az Alapítvány az NCA Dél-Dunántúli Regionális Kollégiuma által kiírt 2009. évi működési pályázatán 150 000 Ft-t nyert, melynek folyósítása 2009. októberében történt meg.

Az Alapítvány helyi önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől nem részesült támogatásban.

 

I.d. Cél szerinti juttatások kimutatása

Az Alapítvány magánszemélyeknek nevesítve nem nyújtott támogatást, hanem - az alapító okiratban meghatározott céloknak megfelelő - mozgássérült és testileg egészséges fiatalok integrált programjaihoz az alábbi pénzbeli szolgáltatást nyújtotta (részvételi díjakon felül a programok önköltségéhez történő közvetlen hozzájárulás):

 

Törökkoppányi tábor

 

 

 

189 031 Ft

 

Szóládi tábor

 

 

 

280 143 Ft

 

Egy napos kirándulások

 

 

 

175 276 Ft

 

Karácsonyi ajándékozás

 

 

 

76 198 Ft

 

Heti rendszerességű alkalmak

 

 

 

120 712 Ft

 

Összesen

 

 

841 360 Ft

 

Ezen programok 80 mozgássérült fiatal szabadidejének értelmes eltöltésében segítettek.

Az alapítvány céljai eléréshez 2009-ban működéshez kapcsolódóan 255 199 Ft kiadása volt.

A programok megszervezését, lebonyolítását az alapítvány kuratóriuma illetve önkéntesek segítették kb. 110 fő (nem pénzbeli szolgáltatás).

 

I.e. Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke

Az Alapítvány tisztségviselői a funkciójukkal járó tevékenységükért díjazásban nem részesültek. Aradiné Kadlicskó Edina kuratórium elnöke és Laky Mária kuratóriumi tag a programok lebonyolítását magán gépkocsijukkal segítették, ezért a  tv szerint magán gépkocsi költségtérítésben részesültek 2009-ben Aradiné Kadlicskó Edina 132 028 Ft-t, Laky Mária pedig 37 652 Ft-t kapott.

 

II. Alapítvány 2009. évi tevékenységének bemutatása

 

Tevékenységünk, programjaink 2008-hez képest jelentősen nem változtak.

Alapítvány a következő pontokban felsorolt programokat szervezte meg, melyek célkitűzéseiben megfogalmazottakkal összhangban voltak.

Alapítvány minden programjainak általános jellemzői:

fele-fele arányban vesznek részt sérült és segítő fiatalok (20-50 év közötti), akik az ország különböző pontjaiból érkeznek

Alapítvány kuratóriuma méltányossági részvételi díjat állapít meg, melyet mozgássérültek és segítők is ki tudnak fizetni.

Alapítvány rendezvényei két fő csoportra oszthatók:

folyamatos, heti rendszerességű programok

konkrét időpontokhoz kapcsolódó programok

 

Folyamatos programok

Alapítvány rendszeres kapcsolatot tart a Fejér Megyei Rehabilitációs Intézettel (Polgárdi-Tekerespuszta), ahol 40 halmozottan sérült - többségük hozzátartozó nélküli - fiatalnak nyújt segítséget.

Alapítvány 2001-ben elkezdett heti rendszerességű önképző és biblia kört 2009-ban is folytatta  fenti említett intézetben, melynek keretében Siófok, Székesfehérvár, Veszprém környéki pedagógusok, lelkészek bibliaismereti beszélgetéseket tartottak.

 

Konkrét időpontokhoz kapcsolódó programok

Egy napos kirándulások

2009. május 30-án az Alapítvány egy napos buszos kirándulást szerveztünk Budapestre, az Állatkertet látogattuk meg, közel 70 résztvevővel.

2009. októberben  egy napos buszos kirándulást szerveztünk, ahol a meglátogattuk a vácrátóti arborétumot és megtekintettük a Vácott. (100 fő).

Táborok

2009. nyarán két tábort szerveztünk:

· július 26-augusztus 2 között Törökkoppányban (60 fő)

augusztus 12-e és 19-e között  Szóládon (58 fő).

A szervezés magába foglalta a mozgássérült fiatalok szállítását, háromszori étkezést, szállást (épület bérlését), és programok biztosítását.

Karácsonyi ajándékozás

Alapítvány 2009. december elején a Fejér Megyei Rehabilitációs Intézet már említett 45 lakójának karácsonyi csomagot készített.

Sola Scriptura Teológiai Főiskola Biblia-alapú lelkigondozás szakirányú továbbképzés résztvevőivel kapcsolattartás, konzultációk szervezése önkénteseink részére valamint e szakirányon végzett hallgatók programjainkon való aktív részvétele.

 

 

Működéshez kapcsolódó költségek

Alapítvány ősszel és tavasszal körlevélben valamint e-mailben értesítette a fiatalokat az addig megtörtént eseményekről és tervezett programokról, a jelentkezések feltételeiről.

Az Alapítvány honlapja megújult, újból elérhető a www.tartkapu.hu címen.

2009. évben a mozgássérült fiatalok szállításában az alábbi cégek, egyesületek segítettek, térítésmentesen: 

Balaton-út Kft., Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség.

A szállításon kívül természetbeni segítséget többek között  – főleg a táborok élelmezésében – Marczi Pékség, Gyümölcstermesztési Rt. nyújtott.   

 

 

ÖSSZEGZÉS

 

Tárt Kapu Alapítvány 2009. évi eredménye  + 349 ezer Ft. Ezen összeg korrigálva +199 ezer Ft. NCA pályázaton az Alapítvány nyert 150 000 Ft támogatást, melyet 2009-ben megkaptunk, de csak 2010-ben került felhasználásra (projektor megvétele), ezen összeggel több az eredmény.

A közhasznú tevékenység bevétele csökkent, mivel 2009-ben pályázaton 200 ezer Ft-tal kevesebbet kapott az Alapítvány. A ráfordítások jelentősen csökkentek, mivel az Alapítvány 2009-ben csak két tábort szervezett a 2008. évi hárommal szemben. Azonban a részvételi díjakat minden résztvevő kifizette, így az ebből származó árbevétel 2008. évhez képest stagnált. Ebből származik az eredmény nagy része.

Alapítvány 2009. évben tevékenységét több megye, régió területén végezte és 2010-re ugyanezt a tendenciát folytatja tovább a táboroztatás és egyéb területeken.

 

 

Siófok, 2010. május 20.                                                 Aradiné Kadlicskó Edina kuratórium elnöke

Záradék:

E közhasznúsági jelentést a Tárt-Kapu Alapítvány kuratóriuma  2010. május 25-i-ei ülésén elfogadta.


Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete

 

18773622-9499-569-14

Pk.60.009/2001.

 

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

 

 

 

Tartalma:

1.) Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek

közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérlege

2.) Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek

közhasznú egyszerűsített beszámolójának eredménylevezetése

 

 

 

 

Az egyszerűsített éves beszámolót Aradiné Kadlicskó Edina  mérlegképes könyvelő állította össze,

könyvszakértő azt nem vizsgálta.

Tárt-Kapu Alapítvány                                                                                                Fordulónap: 2009.12.31

KSH: 18773622 9499 569 14                                Mérleg                                                      Pk.60.009/2001.

                                                                                                                                                                        

                                                                 Adatok eFt-ban

Sorsz.

Tétel megnevezése

Előző évi

Önrevízió

Tárgyév

a

b

c

d

e

A.

Befektetett eszközök

112

0

57

I.

Immateriális javak

 

 

 

II.

Tárgyi eszközök

112

 

57

III.

Befektetett pénzügyi eszközök

 

 

 

IV.

Befektetett eszközök értékhelyesbítése

 

 

 

B.

Forgóeszközök

649

0

1 053

I.

Készletek

 

 

 

II.

Követelések

 

 

 

III.

Értékpapírok

 

 

 

IV.

Pénzeszközök

649

 

1 053

C.

Aktív időbeli elhatárolások

0

0

 

Eszközök összesen

761

0

1 110

D.

Saját tőke

761

0

1 110

I.

Induló tőke

250

 

250

II.

Tőkeváltozás

350

 

511

III.

Lekötött tartalék

 

 

 

IV.

Értékelési tartalék

 

 

 

V.

Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

161

 

349

VI.

Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

 

 

 

E.

Céltartalékok

0

0

0

F.

Kötelezettségek

0

0

0

I.

Hátrasorolt kötelezettségek

 

 

 

II.

Hosszú lejáratú kötelezettségek

 

 

 

III.

Rövid lejáratú kötelezettségek

 

 

 

G.

Passzív időbeli elhatárolások

0

0

0

Források összesen

761

0

1 110

 

Tárt-Kapu Alapítvány                                                                                   Fordulónap: 2009.12.31.

KSH: 18773622 9499 569 14                   Eredménykimutatás                                                        

                                                                                                                     Pk.60.009/2001              

Adatok eFt-ban

Sorsz.

 

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek) helyesbítései

Tárgyév

a

 

b

c

d

e

1.

A.

Összes közhasznú tevékenység bevétele (I.+II)

2 825

 

2 623

2.

I.

I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)

2 825

 

2 623

3.

1.

Közhasznú célú működésre kapott támogatás

1 329

 

1 323

4.a.

a.

alapítótól

 

 

 

5.b.

b.

központi költségvetéstől

283

 

322

6.c.

c.

helyi önkormányzattól

 

 

 

 

d.

társadalombiztosítótól

 

 

 

7.d.

e.

egyéb

1 046

 

1 001

 

f.

továbbutalási céllal kapott

 

 

 

2.

2.

Pályázati úton elnyert támogatás

350

 

150

3.

3.

Közhasznú tevékenységből származó bevétel

 

 

 

4.

4.

Tagdíjból származó bevételek

 

 

 

5.

5.

Egyéb bevételek

1 146

 

1 150

6.

II.

PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK

 

 

 

B.

B.

Vállalkozási tevékenység bevétele  (1.+2.)

0

 

 

1.

1.

Pénzügyileg rendezett bevételek

 

 

 

2.

2.

Pénzbevétel nem jelentő bevételek

 

 

 

C.

C.

Tényleges pénzbevételek (A./I.+B./1.)

2 285

 

2 623

 

D.

Pénzbevétel nem jelentő bevételek (A./II.+B./2)

 

 

 

D.

E.

Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.)

2 664

 

2 274

1.

1.

Ráfordításként érvényesíthető kiadások

2 592

 

2 219

2.

 

Ebből továbbutalt támogatás

 

 

 

3.

2.

Ráfordítást jelentő eszközváltozások

72

 

55

4.

3.

Ráfordítást jelentő elszámolások

 

 

 

5.

4.

Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

 

 

 

E.

F.

Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.)

0

 

0

1.

1.

Ráfordításként érvényesíthető kiadások

 

 

 

3.

2.

Ráfordítást jelentő eszközváltozások

 

 

 

4.

3.

Ráfordítást jelentő elszámolások

 

 

 

5.

4.

Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

 

 

 

F.

G.

Tárgyévi pénzügyi eredmény(+1. +2.)

161

 

349

G.

1.

Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A./I.-E/1.-E/4.)

161

 

349

H.

2.

Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B./I.-F/1.-F/4.)

0

 

 

 

H.

Nem pénzben realizált eredmény (+1. +2.)

0

 

0

 

1.

Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A./II.-E/2.-E/3)

0

 

 

 

2.

Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B./II.-F/2.-F/3.)

0

 

 

 

I.

Adózás előtti eredmény (B./I.-F./1.)+H/2

161

 

349

 

J.

Fizetendő társasági adó

 

 

 

 

K.

Tárgyévi eredmény

161

 

349

G.

1.

Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A./I.+A./II.)-(E/1+E/2+E/3.)

161

 

349

H.

2.

Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye

(I.-J.)

0

 

0

 

Tájékoztató adatok

 

 

A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások

0

 

0

 

1. Bérköltségek

0

 

0

 

    ebből: - megbízási díjak

 

 

 

 

               - tiszteletdíjak

 

 

 

 

2. Személyi jellegű egyéb kifizetések

0

 

0

 

3. Bérjárulékok

0

 

 

 

B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások

2 565

 

2 200

 

C. Értékcsökkenési leírás

72

 

55

 

D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások

 

 

 

 

E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)

 

 

 

 

F. Tárgyévben APEH által kiutalt 1% összege

283

 

322

 

 

 

Siófok, 2010. május 20.                                                                   Aradiné Kadlicskó Edina elnök

 

 

 

 

 

 

 

 

Vissza a főoldalra

 

A Tárt-Kapu Alapítvány 2009. évi közhasznúsági jelentése